Giới thiệu về hợp đồng thông minh trên Bitcoin

(Bài dịch từ bài tiếng Anh của sCrypt: https://medium.com/@xiaohuiliu/introduction-to-bitcoin-smart-contracts-9c0ea37dc757) Trái ngược với quan niệm phổ biến, Bitcoin hỗ trợ hợp đồng thông minh (smart contract) từ lúc mới ra đời. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu cơ bản về hợp đồng thông minh trên Bitcoin và minh họa nó thông qua một ví … Đọc tiếp Giới thiệu về hợp đồng thông minh trên Bitcoin